OM wil rechter spelen, maar is niet magistratelijk.

OM wil rechter spelen, maar is niet magistratelijk.

Met het woord “magistratelijk” verdien ik niet de klare taal-bokaal. Het betekent rechterlijk, onpartijdig en waardig.

Ik vraag aan u of u vindt dat de volgende veel voorkomende situatie daaronder valt.

Minderjarige jongen rijdt te hard op zijn brommer en politie neemt zijn rijbewijs in.

Het mannetje krijgt het bericht van de officier van justitie dat het rijbewijs wordt ingehouden voor in ieder geval 2 maanden en dat deze jongen op een zitting bij de officier van justitie moet komen.

Gelukkig gaat moeder naar een advocaat die zegt dat als zoonlief niets doet, hij 2 maanden lang geen pizza’s kan bezorgen. Dit, terwijl een rechter nooit zou beslissen dat deze snelle pizzabezorger gelijk zijn rijbewijs kwijt zou zijn.

Dus dient de advocaat een klaagschrift in bij de rechtbank om zo snel mogelijk een datum voor een zitting te krijgen om aan de rechter om teruggave van het rijbewijs te vragen.

De rechter vraagt vervolgens de officier van justitie wat zijn standpunt is.

En dan komt het! De aanklager die dus het rijbewijs voor 2 maanden wilde inhouden zegt nu, dat het rijbewijs terug kan, omdat als de rechter over deze zaak oordeelt, het rijbewijs wordt teruggegeven.

Laat het even op u inwerken.

De officier pakt een rijbewijs af, wetende dat een rechter dat in dat geval niet zou doen. Als de snelheidsovertreder wacht op de zitting waar die aanklager rechtertje gaat spelen, is hij de pineut en wordt er een zwaardere maatregel opgelegd en is hij minimaal 2 maanden het rijbewijs kwijt geweest.

Terwijl als deze motormuis naar de rechter stapt, de aanklager wel snel het rijbewijs teruggeeft.

Zoiets noemen ze het piep-systeem. Alleen reageren als er verweer wordt gevoerd Totaal niet magistratelijk en zelfs oneerlijk.

Dit moet echt stoppen! Dus officier van justitie, houdt u zich aan de normen die de rechter hanteert als u zo nodig ook rechtertje wilt spelen.

Zo lang dat nog niet het geval is, worden mensen gedwongen naar een advocaat te stappen.

VAN SCHAIK heet u welkom.

Jan Peter van Schaik
schaik@vanschaikadvocaten.nl

Ashley van der Poel welkom!

BINNEKORT NIEUW OP DEZE WEBSITE!

 

Ashley van der Poel is met ingang van 1 oktober 2018 onze nieuwe strafrechtadvocaat. Klaar om voor u het onderste uit de kan te halen.

Nadere informatie volgt snel.

Wilt u nu al contact met haar: 0610519845 of poel@vanschaikadvocaten.nl

Vrijspraak na noodweer

 

 

Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam een cliënt van VAN SCHAIK vrijgesproken wegens een gerechtvaardigd beroep op noodweer, nadat de cliënt, de aangever in deze zaak heeft moeten slaan ter verdediging van zichzelf en zijn dronken en overlast gevende vriend, die hierna A. genoemd zal worden. Deze dronken vriend schold in het uitgaansgebied van Amsterdam omstanders uit. De cliënt probeerde hem tevergeefs naar een taxi te brengen. Een omstander pikte de scheldpartij en de beledigingen niet en ging op de cliënt en zijn dronken vriend af en wilde slaan, maar de cliënt was hem voor en sloeg hem in het gezicht tegen de grond.

 

Het Hof legt nog eens een keer uit wanneer men een beroep kan doen op de rechtvaardigingsgrond noodweer:

 

De vraag is of de verdachte een beroep op noodweer toekomt.

Volgens vaste jurisprudentie dient een beroep op noodweer aan een aantal voorwaarden te voldoen:

* Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een “

ogenblikkelijke, wederrechtelijke

aanranding”. Van een “ogenblikkelijke” aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor een aanranding. Enkele vrees voor zo’n aanranding is daartoe echter niet voldoende. De gestelde aanranding moet in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor de verdachte dat deze kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van artikel 41 Sr.

* De verdediging moet noodzakelijk zijn. Aan de hier bedoelde subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet behoefde te verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had kunnen, maar zich daaraan ook had moeten onttrekken. Het zich aan de aanranding kunnen onttrekken houdt in dat daartoe voor de verdachte een reële en redelijke mogelijkheid moet hebben bestaan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de positie van de verdachte en de ruimte waarin hij zich bevindt, redelijkerwijs geen mogelijkheid

bieden tot onttrekking aan de aanranding.

* De gekozen wijze van verdediging moet proportioneel zijn. De in dit verband — tot terughoudendheid nopende — maatstaf luidt of de gedraging als verdedigingsmiddel niet in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. De keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is gebruikt, staan

bij de beoordeling van de proportionaliteit centraal. Zo staat in beginsel het met kracht toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond niet in verhouding met een aanval die bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist.

Samenvattend kan de verdachte een geslaagd beroep op noodweer doen indien zijn handelen is gericht tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding en de daarop volgende verdediging — de vuistslag noodzakelijk en proportioneel was.

 

 

Met betrekking tot het feitelijk verloop van de gebeurtenissen in de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat het hof uit van de volgende feiten en omstandigheden.

 

De verklaring van de verdachte afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep houdt in dat hij op 28 maart 2015 ‘s avonds samen met zijn vriend A. is gaan eten in een restaurant in de

Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. Daarna hebben zij afgesproken met B., die zich

bij hen voegt bij het verlaten van het restaurant. A. blijkt dan zo dronken te zijn dat de verdachte hem bij het lopen moet ondersteunen. Nadat A. toch is gevallen, waardoor hij een licht bloedende wond op zijn achterhoofd heeft, besluiten zij om hem naar een taxi op het Koningsplein te brengen. Op weg naar de taxi vindt in de Reguliersdwarsstraat het incident plaats tussen de verdachte en aangever.

De Reguliersdwarsstraat is in Amsterdam een bekend uitgaansgebied waar zich een aantal

horecagelegenheden bevindt dat voornamelijk wordt bezocht door LGBT-uitgaanspubliek. Op het moment dat de verdachte, zijn vriend A. ondersteunend, op de Reguliersdwarsstraat loopt, vertoont die A. aanstootgevend gedrag door het aanwezige uitgaanspubliek bij herhaling uit te schelden voor ‘homo’.

Aangever heeft verklaard dat hij met een groep, onder wie zijn homoseksuele vriend en een transgender is uit geweest en hij behoorlijk wat alcoholhoudende drank had gedronken. Op de Reguliersdwarsstraat werd volgens aangever eerst de transgender uit de groep van aangever vernederend aangesproken door de verdachte en A. Vervolgens zouden zij vanuit het niets en zonder enige aanleiding op aangever af zijn gelopen en hem hebben geslagen. waarbij hij bewusteloos op de grond viel en tegen zijn lichaam werd geslagen en geschopt.

 

De verdachte heeft over het incident anders verklaard. Volgens de verdachte wordt aangever niet door hem maar door A.uitgescholden voor ‘homo’. Op het moment dat zij hem passeren slaat aangever in de richting van A. De verdachte zag de klap duidelijk aankomen en moest deze ontwijken omdat hij A. ondersteunde en daardoor deels tussen hem en aangever instond. Op het moment dat aangever opnieuw wil slaan, geeft de verdachte, naar eigen zeggen in een reflex, het slachtoffer een vuistslag tegen zijn neus en bril, waardoor deze op de grond valt.

De verklaring van de verdachte dat aangever als eerste heeft geslagen dan wel een slaande beweging heeft gemaakt, wordt ondersteund door de verklaring van B. Hij is als getuige ter terechtzitting in hoger beroep gehoord en heeft verklaard net als bij de politie dat hij op korte afstand van de verdachte en A.stond en dat hij heeft gezien dat aangever als eerste uithaalde richting A. en de verdachte.

B.heeft aldus consistent verklaard over wat hij heeft waargenomen.

 

Het hof acht zijn verklaring mede betrouwbaar omdat hij de enige in het gezelschap was die geen alcohol had gedronken.

Daar komt bij dat hij de eerste verklaring direct na het gebeuren diezelfde nacht tegenover de politie heeft afgelegd, terwijl uit het dossier blijkt dat hij en de verdachte over de inhoud van die verklaring tevoren geen overleg kunnen hebben gehad.

Op grond van het voorgaande acht het hof de verklaring van de verdachte, welke steeds dezelfde is geweest en ook logisch past in het verloop van de gebeurtenissen, aannemelijk geworden. Daarbij weegt mee dat hij, nadat liet slachtoffer op de grond lag, bij het slachtoffer is blijven staan en zichzelf direct bekend heeft gemaakt bij de politie als de persoon die had geslagen. Ook het feit dat het letsel dat bij het slachtoffer in het ziekenhuis is geconstateerd aansluit bij de lezing van de verdachte, onderstreept de juistheid van zijn

verklaring en minder die van het slachtoffer zelf, aangezien deze heeft verklaard dat hij door twee mannen meermalen tegen zijn hoofd en zijn lichaam is geschopt en geslagen, terwijl geen letsel aan zijn lichaam is vastgesteld.

In dit verband overweegt het hof dat de lezing van de gebeurtenissen zoals geschetst door getuige C. niet wordt gevolgd. C. heeft wisselend verklaard. Zo heeft hij bij de politie verklaard dat hij het begin van de vechtpartij niet heeft gezien en dus niet weet wie als eerste heeft geslagen. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft hij verklaard dat hij het begin van de vechtpartij wel heeft gezien en verklaard dat drie mannen in gevecht waren met aangever, dat zij aan liet schelden waren en dat zij hem ook hebben uitgescholden. Deze laatste verklaring komt niet overeen met hetgeen hij zelf eerder heeft verklaard en vindt bovendien geen steun in enige andere verklaring in het dossier, zelfs niet in die van het slachtoffer.

Tegen de achtergrond van liet voorgaande acht het hof daarom de verklaring van C. niet aannemelijk geworden.

 

Uit al het voorgaande blijkt dat sprake is geweest van een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding, dan wel van een onmiddellijk dreigend gevaar voor zo een aanranding van de verdachte en A. door aangever. Het hof acht niet aannemelijk geworden dat aangever door diens lichamelijke beperkingen niet in staat zou zijn geweest tot een slaande beweging.

 

Zoals hierboven reeds vastgesteld heeft de verdachte aangever vervolgens met opzet een afwerende  vuistslag in het gezicht gegeven. Door deze vuistslag heeft het slachtoffer letsel en pijn bekomen. De vuistslag die de verdachte heeft gegeven impliceert het opzet zichzelf te verdedigen tegen de ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding door het slachtoffer. Mede in aanmerking genomen dat de verdachte toen aangever sloeg zich in een lastige situatie bevond, —een dronken man ondersteunend die uitgaanspubliek uitschold in een straat waar zich met name publiek bevindt dat de gebruikte scheldwoorden als aanstootgevend kan ervaren, moet worden geoordeeld dat de verdediging noodzakelijk was.

 

Het hof acht de wijze van verdediging ook proportioneel in reactie op het voor de tweede maal een slaande beweging maken door aangever. Het is de feitelijke situatie beschouwend, niet aannemelijk geworden dat de verdachte de reële mogelijkheid had om zich terug te trekken en aldus de aanval van aangever op andere wijze dan door hoe hij heeft gehandeld af te wenden.

Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte gehandeld in noodweer en komt hem een gerechtvaardigd beroep toe op noodweer.

In het begrip mishandeling ligt de wederrechtelijkheid van de gedraging besloten. Nu op grond van het voorgaande blijkt dat sprake is van een rechtvaardigingsgrond voor deze gedraging, omvat daarmee de wederrechtelijkheid aan de mishandeling en kan dit bestanddeel niet worden bewezen, zodat de verdachte ook dient te worden vrijgesproken van het subsidiair tenlastegelegde feit.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het primair en subsidiair tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

 

Beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart aangever als benadeelde partij niet-ontvankelijk in het gevorderde.

VACATURE – direct inzetbare strafadvocaat met afgeronde beroepsopleiding, of gevorderde advocaat-stagiaire gezocht.

VACATURE

Een jaar lang heb ik mijn strafpraktijk alleen, zonder ondersteuning van een advocaat, draaiende gehouden en zelfs kunnen uitbreiden met uitdagende, intrigerende en vaak complexe zaken, groot en klein.

Ik kan en wil geen nee hoeven zeggen tegen nieuwe cliënten.
Wil ik de kwaliteit en service kunnen blijven bieden, die men van mij gewend is, heb ik op termijn goede ondersteuning nodig van een direct inzetbare advocaat met afgeronde beroepsopleiding, of gevorderde advocaat-stagiaire.

Uiteraard is strafrechtelijke theoretische en praktijkervaring een must. Net als het hebben van het hart op juiste plaats en van een goed ontwikkeld boerenverstand.

Wat dat laatste betreft, moet je wel willen en kunnen aarden buiten de randstad, wat op zich ook niet een al te grote opgave is, gezien de ligging van het kantoor in het centraal gelegen Veenendaal.

Wat ik te bieden heb, hangt af van wat jij te bieden hebt en wat je aan het kantoor kunt bijdragen, waarbij het niet per se gaat om hoeveel uur je kunt en wilt werken.

Wel ben je in staat om ook in complexe zaken snel tot de kern te komen en om op correcte wijze tegengas te geven tegen politie, de staande en zittende magistratuur en, indien nodig, ook tegen de cliënt.

Interesse? Bel Jan Peter van Schaik 065122341

Het zal je maar gebeuren; jouw DNA onder de vingernagels van een dodelijk slachtoffer

Het zal je maar gebeuren. Jouw DNA wordt gevonden onder de vingernagels van een dodelijk slachtoffer van een misdrijf.

Dan heb je wel wat uit te leggen. En dan heb je pech als je niet in staat bent om het te kunnen uitleggen.

Dan mag je hopen dat je een oprecht betrokken advocaat hebt, die voor jou wil vechten en die de politie, de officier van justitie en de rechter duidelijk zal maken, dat een DNA-spoor geen daderspoor is. Een advocaat die aan de hand van wetenschappelijke publicaties, rechtspraak en voorbeelden, zoals hieronder vermeld, duidelijk maakt dat jij onschuldig bent. Dat het dus mogelijk is, dat jouw DNA via andere personen zelfs onder de nagels van een voor jou volslagen onbekend persoon terecht is gekomen.

Ook VAN SCHAIK behandelt regelmatig zaken waarbij DNA bewijs aan de hand van deskundigenrapporten ter discussie wordt gesteld en al diverse malen heeft dit geleid tot een vrijspraak.

Hebt u een vraag/probleem, wordt u verdacht, al dan niet op basis van DNA, neem contact op!

Innocent Man Charged With Murder Because His DNA Was Found On The Fingernails Of Victim, Whom He Had Never Met

from the DNA-is-formidable,-not-infallible dept

The forensic use of DNA is rightly regarded as one of the most reliable ways of establishing the identity of someone who was present at a crime scene. As technology has advanced, it is possible to use extremely small traces of genetic material to identify people. One possibility that has so far received little attention is that the DNA of someone might be transferred accidentally to a murder victim’s body, say, even though the former person had absolutely nothing to do with the latter’s death, and maybe had never even met him or her. The Marshall Project has a fascinating and important report on just such a case.

Back in 2012, a group of men broke into the Silicon Valley home of a 66-year-old investor, tied him up, blindfolded him, and gagged him with duct tape. The duct tape caused him to suffocate, turning a robbery into a murder. Some DNA found on the victim’s fingernails matched that of a homeless man, who was well-known to local police. It seemed an open-and-shut case — even the alleged murderer, who had memory problems, admitted he might have done it, given this apparently incontrovertible proof. Fortunately, his lawyer was diligent in checking everything about her client in the hope of at least mitigating his punishment. As she examined his medical records, she discovered the following:

The medical records showed that [the accused] Anderson was also a regular in county hospitals. Most recently, he had arrived in an ambulance to Valley Medical Center, where he was declared inebriated nearly to the point of unconsciousness. Blood alcohol tests indicated he had consumed the equivalent of 21 beers. He spent the night detoxing. The next morning he was discharged, somewhat more sober.

That night her client had been in hospital was when the murder had been committed. Further research confirmed that he could not have been on the crime scene, and also that he had never met the victim. The question then became: how had his DNA — for there was no doubt it was his — ended up on the fingernails of a murdered man?

The connection was found in the paramedics who had responded to the discovery of the murder victim. It turned out that earlier that day they had taken the innocent man accused of the murder to Valley Medical Center after he had collapsed drunk in a supermarket. Somehow, improbable as it might seem, they had transferred his DNA onto the murder victim, where it was later discovered by the forensic scientists.

The Marshall Project article goes into much more detail about the case and the history of using DNA to solve crimes — it’s well-worth reading. It highlights two crucial facts that need to be taken into account when DNA is used as evidence, especially for serious crimes carrying heavy penalties. One is that we all leave our DNA everywhere:

An average person may shed upward of 50 million skin cells a day. Attorney Erin Murphy, author of “Inside the Cell,” a book about forensic DNA, has calculated that in two minutes the average person sheds enough skin cells to cover a football field. We also spew saliva, which is packed with DNA. If we stand still and talk for 30 seconds, our DNA may be found more than a yard away. With a forceful sneeze, it might land on a nearby wall.

To find out the prevalence of DNA in the world, a group of Dutch researchers tested 105 public items — escalator rails, public toilet door handles, shopping basket handles, coins. Ninety-one percent bore human DNA, sometimes from half a dozen people. Even items intimate to us — the armpits of our shirts, say — can bear other people’s DNA, they found.

The other fact is that contamination of key DNA samples by those investigating a crime is the rule, not the exception:

A 2016 study by Gill, the British forensic researcher, found DNA on three-quarters of crime scene tools he tested, including cameras, measuring tapes, and gloves. Those items can pick up DNA at one scene and move it to the next.

Once it arrives in the lab, the risk continues: One set of researchers found stray DNA in even the cleanest parts of their lab. Worried that the very case files they worked on could be a source of contamination, they tested 20. Seventy-five percent held the DNA of people who hadn’t handled the file.

As the article emphasizes, DNA is indeed an incredibly powerful forensic tool, which has helped convict the guilty, as well as exonerate the innocent. But it is not infallible. The question is: how many other people have been wrongly charged, convicted and punished because of stray DNA?

Camerabeelden ziekenhuis vallen ook onder verschoningsrecht van arts

Op 10 april 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat als de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek camerabeelden van een ziekenhuis wil ontvangen, deze beelden, niet hoeven te worden verstrekt.

De geheimhoudingsverplichting van een arts heeft dus ook betrekking op dit soort camerabeelden, ook al hebben die betrekking op ruimten die voor iedereen, dus ook voor niet-patiënten toegankelijk zijn.

“De Rechtbank heeft tot uitgangspunt genomen dat op de camerabeelden in ieder geval ook patiënten zijn vastgelegd. Camerabeelden waaruit de identiteit van een patiënt of van het bestaan van een (toekomstige) hulpverleningsrelatie valt af te leiden omdat zij de bezoeker van een bepaalde arts of een bepaalde behandelafdeling van een ziekenhuis herkenbaar in beeld brengen, kunnen onder het verschoningsrecht van een arts en derhalve het de klaagster toekomende afgeleide verschoningsrecht vallen. De Rechtbank heeft dat miskend. Dat, zoals de Rechtbank heeft overwogen, op de desbetreffende camerabeelden ook bezoekers en begeleiders te zien zijn en dat de plaatsen waar die camerabeelden zijn gemaakt voor een ieder toegankelijk zijn, maakt dat niet anders.”

Bekijk hier de volledige uitspraak

Vriend over mishandelde dominee: ‘Ze is heel bang geweest’

Onduidelijke aanleiding mishandelingsszaak Rhenoy

De zaak rondom de poging tot doodslag van de dominee in het Gelderse Rhenoy heeft afgelopen maanden veel losgemaakt. Eind maart was de eerste pro forma zitting bij de rechtbank. Het slachtoffer stond toen voor het eerst weer oog in oog met de verdachte. Een ingewikkelde zaak, want wat er precies op de 21ste november 2017 is gebeurd is niet duidelijk. De dader is zelf alle herinneringen aan de mishandeling kwijt.

ARNHEM – Richard Vissinga is een goede vriend van dominee Ebi Wassenaar. Hij vertelt in het programma ‘De Week van Gelderland’ dat de dominee graag op Eerste Paasdag voor het eerst weer een dienst gaat bijwonen in haar eigen kerk. Vissinga is zelf ook predikant en kent Wassenaar al zo’n dertig jaar. Hij zat in november na de mishandeling als een van de eersten aan haar ziekenhuisbed.

Dominee Wassenaar zwaar mishandeld

Op 21 november 2017 werd dominee Wassenaar zwaar mishandeld. Wijnand B. uit Tricht wordt verdacht van de mishandeling. Hij sloeg de dominee met een hamer op haar hoofd. Deze week was de zitting bij de rechtbank in Arnhem. Wassenaar en Vissinga waren daar beiden aanwezig, net als de verdachte.

Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek
Richard Vissinga, goede vriend van dominee Ebi Wassenaar

Op het verkeerde moment op de verkeerde plek

Ebi zit in een rolstoel. Ze heeft de hele zitting deze week bijgewoond. Het was indrukwekkend en confronterend voor haar. Ze zag de man die haar van het leven had willen beroven maar het was ook een kwetsbare man, die er verschrompeld bij zat en niet uit zijn woorden kon komen. Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek.’

Bekijk het gesprek uit De Week van Gelderland

Pianostemmer weet niks meer

Advocaat Jan Peter van Schaik zegt dat de verdachte niks meer weet van zijn daad. ‘Er is veel bewijs tegen hem maar hij leeft in een nachtmerrie. Hij weet niks meer. Ook over zijn leven is hij veel kwijt.’

Hoe ze geen haat koestert tegen de pianostemmer, dat dwingt respect af
Richard Vissinga, goede vriend van dominee Ebi Wassenaar

‘In het begin was Wassenaar heel bang maar nu is dat wel minder geworden’, zegt Vissinga. Hij bewondert dominee Wassenaar om hoe ze er mee omgaat. Hoe ze geen haat koestert tegen de pianostemmer, dat dwingt respect af. Ze heeft een ijzeren wil en heeft ook steun aan het geloof.’

Met Pasen weer naar de kerk

Wassenaar wil zondag op Eerste Paasdag voor het eerst weer een dienst bijwonen in haar kerk in Rhenoy. Vissinga vindt het bijzonder dat ze juist deze dag heeft gekozen. ‘We vieren dan de opstanding van Jezus uit de dood. We vieren dat uitbundig en vrolijk. Het is symbolisch. Met Pasen vier je het wonder van het leven. Het is veelzeggend dat Ebi dit gekozen heeft. Ze was zelf bijna dood.’

Grondig nader onderzoek

Over de aanleiding van de poging tot doodslag door de verdachte heerst nog veel onduidelijkheid. De rechtbank gaat de komende maanden de zaak dieper inhoudelijk onderzoeken. De tweede pro forma zitting staat op 19 juni gepland.

OM: ‘Pianostemmer probeerde dominee te vermoorden’

In maart begon de eerste pro forma zitting van een opmerkelijke zaak. Opmerkelijk door het ernstige feit dat werd gepleegd, maar ook omdat de verdachte door zijn fysieke en mentale gesteldheid pas nu kon worden voorgeleid. Hij zegt zich er ook niets meer van te kunnen herinneren, ook niet van de maanden daarvoor. Een poging tot moord. Daar gaat het Openbaar Ministerie van uit tijdens de mishandelingszaak in de kerk van het Gelderse dorpje Rhenoy. Een pianostemmer heeft daar de vrouwelijke dominee geslagen met een hamer.

“De dominee is halfzijdig verlamd geraakt en maakt het, naar omstandigheden, redelijk goed. Ze wil met Pasen weer haar eerste dienst geven. “

Poging tot moord

Dominee Ebi Wassenaar raakte vorig jaar november daarbij verlamd. Ze zit in een rolstoel. Het OM ziet dit als poging tot moord. Vandaag is de eerste zitting in deze opmerkelijke zaak. Het motief van de verdachte is vooralsnog onbekend. De zaak veroorzaakte een shock in het dorp.

Bekijk video

Zo maar een voorbeeld uit de praktijk

Een zondagse zomeravond in een zwembad in Veenendaal. Drie Nederlandse meisjes worden lastig gevallen door enkele jongens van wie de ouders uit Marokko komen. In de stroomversnelling, die “draaikolk” wordt genoemd, zou mijn cliënt één van de meisjes onzedelijk hebben betast en vastgepakt, waarna zij met hulp van vriendinnen nog maar net kon wegkomen. Zij doet aangifte en de minderjarige jongen wordt op zondagavond aangehouden en verhoord.

Als minderjarige moet hij een advocaat bij het verhoor, maar de twee zedenrechercheurs zeggen dat hij dan een nacht vast blijft zitten. Die dag erop begint zijn stage, dus hij wil zo snel mogelijk naar huis. Ondertussen belt zijn zus met de familie en vraagt of ouders bij het verhoor mogen. Dat wordt geweigerd. De jongen blijft ontkennen en mag ’s avonds laat naar huis.

Een jaar later moet hij voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank verschijnen en word ik zijn advocaat.
Ook mij zijn vooroordelen niet vreemd en cliënt voldoet daaraan. Bovendien bevat het dossier verklaringen van de andere meisjes dat cliënt lastig was. Maar direct bewijs van het betasten met een seksuele bedoeling was er niet. Cliënt verzekert mij ervan dat hij onschuldig is.

Op de eerste zitting in juli 2017 heb ik gevraagd om camerabeelden van het zwembad en de opnames van het verhoor van cliënt en aangeefster.
De officier v justitie zegt dat ze het verhoor van cliënt buiten het bewijs laat, omdat hij geen advocaat had. Hoezo uitsluiten van het bewijs? Hij had toch niet bekend?
De camerabeelden zouden onduidelijk zijn en niet bruikbaar. Ik dring aan en de rechtbank oordeelt dat mijn verzoeken worden toegewezen.
In oktober 2017 heb ik de gevraagde opnames nog niet en wordt de zitting uitgesteld tot 19 januari 2018.

Eindelijk krijg ik de camerabeelden en de opnames van de verhoren en ik schrik mij kapot.
De camerabeelden bevestigen het verhaal van cliënt en ontkrachten het verhaal van aangeefster. Uit niets blijkt dat zij verschrikt uit de draaikolk is gegaan na te zijn belaagd.
Nee, ruim 11 rondjes hebben zij en haar vriendinnen met jongens daar gespetterd.

Ook daarna is zichtbaar dat er normaal gedrag over en weer is. Alleen op het laatst is zichtbaar dat zij onder water wordt geduwd en dat niet leuk vindt.
De opname van het verhoor van cliënt wijkt erg af van het schriftelijke proces-verbaal van verhoor.
Cliënt die hoorbaar heel rustig en correct blijft antwoorden wordt telkens ruw onderbroken met de mededeling, dat hijzelf de verhoorders niet laat uitspreken.
Bovendien wordt er keihard door de politie gelogen als ze tegen hem zeggen dat zijn verhaal niet klopt, omdat “de camerabeelden niet liegen”.
Camerabeelden die de politie op dat moment nog niet heeft bekeken en die dus juist zijn verhaal bevestigen.

De verhoren, een dag later, van de twee min of meer belastende getuigen, verlopen minder kritisch. De getuigen worden niet geconfronteerd met de ontkenning door cliënt en zij worden door de politie kritiekloos bevestigd in hun verhaal dat dit soort jongens moeten worden gestopt in hun gedrag.

Op 19 januari 2018 was het dan eindelijk zover. Ik heb het verhoor van cliënt door de rechter laten beluisteren en daarmee juist de betrouwbaarheid van de ontkennende verklaring van cliënt aangetoond.
De officier van justitie eiste vrijspraak en de rechtbank doet op 26 januari a.s. uitspraak.

Na de zitting sprak de officier van justitie mij aan en complimenteerde zij mij. Door mijn vasthoudendheid bij het opvragen van de opnames en de uitwerking daarvan, kwam zij tot de conclusie dat cliënt niet schuldig was. Anders had ze een onvoorwaardelijke straf geëist en zou cliënt levenslang als zedendelinquent kunnen worden aangemerkt.

De rechtbank is natuurlijk niet gebonden aan deze eis en zou cliënt nog kunnen veroordelen. We zullen zien.

Jan Peter van Schaik

strafrechtadvocaat

advocatenkantoorvanschaik.nl

Meer weten?

Mr. J.P.A. (Jan Peter) van Schaik is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen of wilt u een eigen zaak aan hem voorleggen? Laat het gerust weten via het getoonde reactieformulier of bel +31 (0)6 512 234 18.