Algemene voorwaarden voor dienstverlening J.P.A. van Schaik Advocaten B.V. h.o.d.n.
VAN SCHAIK, gevestigd te Veenendaal
(KvK Utrecht, inschr.nr. 30215362 – BTW nr. NL 8159.00.806.B01)
 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VAN SCHAIK: de besloten vennootschap J.P.A. van Schaik Advocaten B.V., gevestigd te Veenendaal.
 2. De (betrokken) advocaat: een advocaat die werkzaam is voor VAN SCHAIK.
 3. De cliënt: de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, kantoorkosten en reiskosten als onder sub e, f en g bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 5. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
 6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 7. Reiskosten: de vergoeding voor in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 2. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan VAN SCHAIK verbonden advocaten.
 3. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.

De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

4. Declaraties/tarieven/voorschot

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Ter bepaling van de hoogte van het honorarium hanteert de advocaat in beginsel de tarievenlijst van VAN SCHAIK. De tarievenlijst is als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium als vermeld in de tarievenlijst, de kantoorkosten en de reiskosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
 3. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt.
 4. Naast het bepaalde in punt c is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling

 1. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Dit betreft een fatale betaaltermijn. Betalingen op andere bankrekeningnummers en/of zonder betalingskenmerk, worden niet als betaling aangemerkt. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen raakt de cliënt in verzuim en is VAN SCHAIK zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 3. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 4. Indien de advocaat, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de cliënt.
 5. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder c bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

6. Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid voor door VAN SCHAIK bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden wordt uitgesloten. In ieder geval aanvaardt de cliënt de bij inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van aansprakelijkheid. De cliënt vrijwaart VAN SCHAIK voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.
 2. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, waarop de door VAN SCHAIK afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Voor zover de verzekeraar onverhoopt geen uitkering verstrekt, is de – in rechte vastgestelde of erkende – aansprakelijkheid van VAN SCHAIK beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in het betreffende dossier met een maximum van
  € 25.000,-.

7. Derdengelden

 1. Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Van Schaik Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
 2. VAN SCHAIK heeft het recht ten behoeve van cliënt op de geldenderdenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Schaik Advocaten ontvangen gelden niet door te (laten) storten, totdat alle openstaande facturen zijn voldaan, één en ander behoudens verderstrekkende verrekeningsafspraak tussen partijen.

8. Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

9. Opzegging

 1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

10. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien één of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.

BIJLAGE

TARIEVEN VAN SCHAIK

1. Uurtarief

De werkzaamheden van VAN SCHAIK worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief.
In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken of zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met uw advocaat worden afgeweken.

Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, € 250,- exclusief BTW. De tarieven worden jaarlijks per
1 januari bijgesteld.

2. De declaratie

De declaratie is in het algemeen opgebouwd uit honorarium, kosten en BTW.

Kosten, ook wel “verschotten” genoemd, welke door derden aan de advocaat in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges worden doorberekend. Voor moeilijker te specificeren kosten, aangeduid als algemene verschotten, zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht van 5%.

Over het honorarium is BTW verschuldigd. Sommige kosten zijn belast met BTW, andere niet.

In de regel wordt bij aanvang van de zaak een voorschot in rekening gebracht, welk voorschot dient ter dekking van de direct te maken kosten en/of onderhanden werk.

3. Kostenveroordeling

Indien in een bepaalde zaak uw wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling aan u toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat u aan uw advocaat verschuldigd bent. Een eventuele veroordeling van u in de kosten van uw wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande.

4. No cure no pay

In Nederland is het advocaten niet toegestaan het no cure no pay-beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met VAN SCHAIK niet worden gemaakt.

5. Vragen of bezwaren

Indien u vragen over of bezwaren tegen de aan u toegezonden declaratie hebt, doet u er verstandig aan deze eerst aan uw advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen.

Hebt u daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan kunt u altijd de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Utrecht benaderen.

Menu